Pagina van de Dorpsraad Zoutelande.

 

De dorpsraad Zoutelande bestaat uit een zestal leden, en is een klein groepje gemotiveerde mensen die het algemene belang van de Gemeente Veere en in het bijzonder het belang van Zoutelande hoog in het vaandel hebben staan. Zij zijn om het populair te zeggen “de ogen en oren” van de bewoners. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de raadsleden. Bepaalde wensen van de bewoners kunnen wij onder de aandacht brengen van de Gemeente. Hierbij hebben wij dus de steun en feedback van de bewoners nodig. Dit betekent echter niet dat we alles voor elkaar krijgen, dat is ook te begrijpen. Maar het onder de aandacht brengen van een pijnpunt kan het begin zijn van verandering en /of verbetering. Ook fungeren we als doorgeefluik van informatie via onze dorpsraadvergaderingen. Hierbij is meestal de kernwethouder van Zoutelande aanwezig en, afhankelijk van de agendapunten, ook andere mensen van de Gemeente Veere. De lijnen zijn dus kort, er kunnen gemakkelijk vragen gesteld worden over knelpunten of gevoerd beleid. Het is de moeite waard om deze vergaderingen te bezoeken. Wij geven deze vergaderingen aan door middel van een flyer die wij huis aan huis verspreiden en in sommige gevallen ook via de PZC en/of de plaatselijke weekbladen. Mocht U buiten de flyer deze aankondiging ook per mail willen ontvangen, dan kunt U zich hiervoor bij het secretariaat aanmelden; marianne.pauli@ zeelandnet.nl.

We doen ons best om Zoutelande een zo prettig mogelijke omgeving te laten zijn voor de eigen bewoners en de toeristen die hier ook graag vertoeven. Mocht U ook het gevoel krijgen om iets te willen betekenen voor het algemeen belang, wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde bewoners die het algemeen belang hoog in het vaandel hebben. Ook voor een dorpsraad gaat de stelling “vele handen maken licht werk” op. En nieuwe ideeën zijn altijd welkom.
Graag tot ziens op onze bijeenkomsten,

De dorpsraad Zoutelande.

Op deze pagina publiceert de dorpsraad van Zoutelande haar informatie, ze levert hiervoor zelf de verslagen, uitnodigingen of verder informatie aan.

Samenstelling Dorpsraad en andere gegevens.

Henny van Os, Sloestraat 15. tel. nr. 06-40950112

Jan Koppejan, Nieuwstraat 7. tel. nr. 561427

Chiel de Jonge, David Koddelaan 14. tel. nr. 562008

Piet de Nooijer, Zwinstraat 2, tel. nr. 06-30223872

Hans Feenstra, David Koddelaan 19, tel. nr. 06-49840743 (Voorzitter)

Hans Sinke, Timmermansstraat 23 tel. nr. 561576

 

Het emailadres van de dorpsraad is: dorpsraadzoutel@zeelandnet.nl

Er is ook een account op Twitter: @DorpsraadZoutel

 

2f7f2b2663caf0356002bd7125cf027f_view_1_1

 

Uitnodiging voor een openbare dorpsraadvergadering op dinsdag 6 juni 2017 in dorpshuis “De Soute Schakel” aan de Westkapelseweg.

Aanvang om 19.30 uur

Agenda:

 • Opening

 • Mededelingen

 • De kustvisie. Wat betekent dat voor de kern Zoutelande? Toelichting door de Gemeente Veere en de Provincie.

 • Hoe werf ik vrijwilligers? Door Welzijn Veere en verenigingen uit Zoutelande.

 • De ijsbaan van Zoutelande.

 • Rondvraag.

Dorpsraad Zoutelande.

Verslag openbare dorpsraadvergadering van woensdag 7 september.

Verslag van de openbare dorpsraadvergadering op 7 september 2016 in de Soute Schakel

Opening: De nieuwe voorzitter, de heer Hans Feenstra, opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen welkom.

Mededelingen: De dorpsraad houdt zich op dit moment bezig met het volgen van de ontwikkelingen bij de Rabobank, het Hofje van Janse, De Majoorwerf bouwrijp maken en onderwerpen van bewoners op het gebied van ruimtelijke ordening.

De gemeente, de Bam en Delta hebben al overlegd met de Zomid over de herinrichting Westkapelseweg, Nieuwstraat en Ooststraat. Hierbij zijn vragen gesteld over de bereikbaarheid van de bedrijven en de openstelling van de doorgaande weg in de weekenden van september en oktober en tijdens de marathon en herfstvakantie. De voorzitter vraagt tijdens de vergadering om vanuit de Zomidleden geen vragen meer te stellen. Hooguit kunnen leden die niet aanwezig konden zijn op de Zomidbijeenkomst hun vraag stellen.

Op verzoek van enkele inwoners heeft de dorpsraad de gemeente gevraagd een toelichting te geven op de procedure die gevoerd is bij Duinstraatje 8.

Wethouder Melse heeft daarvoor 2 ambtenaren meegebracht.

Mw. Madeleine van Kempen, beleidsambtenaar, geeft een toelichting. De vergunning die verleend is, is niet schriftelijk vastgelegd. Het College heeft de vergunning niet gelezen en daarom is van rechtswege, omdat de termijn is overschreden, deze vergunning verleend met een positief advies van de ambtenaren.

Mw. N. de Bruijn, hoofd ruimtelijke ordening, geeft antwoord op de vraag waarom de aanvraag gehonoreerd is terwijl dit pand op de lijst van waardevolle panden staat. Deze lijst heeft geen juridische status. Daar de vergunning al is verleend, is dit pand ook van de lijst gehaald.

Er is een mogelijkheid om bezwaar te maken volgens de geldende procedure.

Herinrichting Westkapelseweg-Nieuwstraat-Ooststraat. Wethouder Melse geeft een toelichting op nut en noodzaak van de herinrichting.

Leen van Haaften, de projectcoördinator van de BAM, stelt zich voor en geeft Pieter Maljaars van de Bam, die gaat over de werkzaamheden, het woord. Er zijn 2 opdrachtnemers Delta en de BAM.

Belangrijke punten:

 1. Kwaliteitsimpuls

 2. Bereikbaarheid bewoners

 3. Ondernemers bereikbaar

 4. Goede communicatie

Vragen vanuit de aanwezigen:

Is de tijdsduur van fase 1 en fase 2 even lang? Antwoord: Klopt. Er is meer werk in dit traject.

Wordt de drainage in de 1ste fase ook vervangen? Ja. Houdt dan rekening met een ingewikkelde bodemstructuur.

Blijven beide trottoirs toegankelijk? Eén zijde blijft altijd toegankelijk. BAM overlegt met bewoners over de toegankelijkheid tot hun woning.

Hoe staat het met de parkeerplaatsen voor bewoners? Worden er pasjes verstrekt? Iedereen kan er staan. Antwoord: De gemeente zal naar de mogelijkheden kijken.

Gaat de kruising bij overgang west eerder open i.v.m. de strandhuisjes? Wordt rekening mee gehouden.

Wordt de riolering ook vernieuw? Ja, gedeeltelijk.

Wordt er rekening gehouden met slecht weer? Dit is een onzekere factor. Iedere dag is gepland.

Het ontwerp is tot het Oranjeplein. Waarom niet tot de Langendam? Laatste stuk pas na het project Rabobank. Er ontstaat anders schade aan de nieuwe weg.

Komen er oversteekplaatsen? Er komen 2 zebrapaden.

Op dit moment gaat de afvoer van de strandhuisjes over het Schoenmakerspad. Is erg smal i.v.m. de bouw van het nieuwe Tien Torens. Antwoord: Er is geen andere mogelijkhied op dit moment. Goed weer helpt nu mee.

Voor actuele vragen. De BAM uitvoerders zitten in Porta Cabin op de parkeersplaats van de oude school.

Graag flyers voor gasten t.b.v. de route naarde Emté. Staat op borden vermeld. Digitale flyers op de app voor route hotels.Wordt meegenomen.

Er is jaren geleden een drain gelegd door Rijkswaterstaat voor het behoud van een droog fiets/voetpad. Let hier op!!

Vragen aan de Wethouder.

Er is 1 richtingsverkeer rond de kerk. Dit is een probleem omdat mensen gaan keren of tegen het verkeer in rijden. Ze kunnen het bord niet lezen. Graag het bord verzetten. Het staat wat gedraaid. Antwoord:Is al bekeken met de verkeersdeskundige. Het wordt nogmaals besproken.

Graag handhaving op de boulevard m.b.t. fietsers en zelfs auto’s.Wordt erkend. In gesprek met Boa’s dit aankaarten.

De 5de fase is het afmaken van de deklaag. Eventuele schade is voor de aannemer van het project.

Hoe staat het met de bouw van het RABObank project? Er is contact met Peters. Een omgevings-vergunning is aangevraagd. Nog onduidelijk of ze gaan beginnen.

Speelvoorzieningen De Tienden ll. Eind september komt er een besluit.

Hofje van Janse. Verklaring van geen bedenkingen in de Raad van 10 november. Initiatiefnemer wil na zomer 2017 slopen.

Hotel Willebrord en Middendorp. Ontwikkelaar gaat na zomer 2017 slopen.

Tijdelijke parkeerplaats oude school graag behouden. Bewoners er achter geven aan dat zij er hinder van hebben. o.a. Lawaai ’s avonds en uitlaatgassen bij wegrijden. Zelfs barbecue activiteiten bij de campers. Het is tijdelijk ook voor verbouw van hotel Willebrord.

Bushalte komt bij het Oranjeplein. Kan er ook een laad- en losplaats komen? Antwoord: Het is wel ver vervoeren voor bevoorrading! Nog geen oplossing.

Baaiweg/Prelaatweg. Er is een probleem op de kruising. Er is geen doorgroeirand. Wordt al bekeken.

Waarom 4 plaatsen weg voor docenten op Emté parkeerplaats? Niet meer plaats en niet zo nodig.

Handhaven langer dan 1,5 uur parkeren. Vooral probleem op dinsdag. Plak een blauwe parkeerkaart op het bord dan wellicht duidelijker! Wat gebeurt er met het terrein achter de opslag van de school? Wat is voor maatschappelijke doeleinden? Wordt voorlopig ingezaaid. De dorpraad geeft aan: Let op dat het geen afval of hondenpoepplaats wordt!

Majoorwerf nummer 17 A t/m17 G. Erg raar. Idee om een andere naam te kiezen voor dit stuk?

Uitspraak rechter over Hof van Janse is in strijd met de structuurregels. Toezegging van de dorpsraad om met belanghebbenden in overleg te gaan..

Verzoek om de agenda’s voor de dorpsvergadering door te sturen aan de fracties .

De voorzitter besluit de bijeenkomst en nodigt iedereen uit nog wat te drinken en na te praten.

 

Uitnodiging voor een openbare dorpsraadvergadering op woensdag 7 september.

Let op! in de huis-aan-huis bezorgde uitnodiging staat dinsdag 7 september, dat is fout.

 

Uitnodiging voor een openbare dorpsraadvergadering op woensdag 7 september 2016 in het MFA de Soute Schakel aan de Westkapelseweg. Aanvang om 19.30 uur.

 

Agenda:

 • Opening

 • Mededelingen

 • Herinrichting Westkapelse weg, Nieuwstraat, Ooststraat door BAM, Delta en de Gemeente Veere.

 • Pauze

 • Vragen aan de wethouder

 • Rondvraag

 • Sluiting

Alle bewoners hebben inmiddels van de Gemeente de informatiefolder over de herinrichting ontvangen.

De ondernemers van ZoMid zijn op 24 augustus apart geïnformeerd, maar zijn ook op 7 september van harte welkom.

Voor vragen en opmerkingen rondom de uitvoering van de herinrichting kan met terecht bij de omgevingscoördinator dhr. Leen van Haaften (BAM Infra bv), hij is vanaf 22 augustus te bereiken op telefoon nummer 06-51327007 of per e-mail leen.van.haaften@bam.nl.

Dorpsraad Zoutelande

 

Verslag openbare dorpsraadvergadering van 22 juni 2016

Aanwezig op deze vergadering waren:

Wethouder J. Melse van de Gemeente Veere

Peter Bommelje t.b.v. Duinhotel Tien Torens

Stefan den Dekker en Rob Avermaete t.b.v. Rabobank

Rens Bosman t.b.v. herinrichting Nieuwstraat enz.

Dorpsraad Zoutelande

Nieuwe dorpsraadleden t.w.:

Piet de Nooijer, Chiel de Jonge, Hans Feenstra en Hans Sinke.

De voorzitter heet iedereen welkom.

Mededelingen:

Speeltuintje Tienden II. Dit werd door de dorpsraad voorgesteld aan de gemeente met de bedoeling een deel van haar budget hieraan uit te geven. De Gemeente gaf echter te kennen hier reeds een budget voor te hebben. De speeltuin zal t.z.t. wordt gerealiseerd.

Beeld Guido Metsers. De aanvraag aan het Leefbaarheidsfonds van de RABO-bank is gedaan en het wachten is op de aanvullende info van Guido Metsers.

De dorpsraad heeft van de Gemeente toestemming gekregen om een deel van haar budget aan het beeld te besteden.

De voorzitter geeft het woord aan Alwin Kleinepier.

Hij geeft een toelichting op o.a. het huren van het dorpshuis en de exploitatie ervan.

U kunt alles hierover lezen op de website www.desouteschakel.nl die binnenkort wordt gerealiseerd.

Aansluitend deelt Henny van Os mee dat op 24 september een sport burendag wordt gerealiseerd door “Welzijn Zoutelande”. Nadere info volgt.

Hotel Tien Torens

Peter Bommeljé toont een filmpje over het toekomstige Duinhotel Tien Torens.

Er komen 10 lodges en een parkeergarage voor 20 auto’s.

Deze lodges zijn te koop en de eigenaren mogen deze ook exploiteren.

De grond is zo goed als bouwrijp gemaakt en binnenkort start het heien. In ieder geval vóór de bouwvak zal het heien klaar zijn. De verwachting is dat de bouw van het Duinhotel in april 2017 klaar is.

Rabobank

Rob Avermaete van Makelaardij Zwaan neemt het woord en laat een prachtige impressie zien van het toekomstige Rabobankgebouw.

Bouwondernemer Peeters bouwt hier 15 appartementen en 2 commerciële ruimtes, waarvan er nog 1 te huur is.

De prijzen van de appartementen variëren van 215.000 tot 250.000.

Inmiddels zijn er 4 verkocht en 3 in optie. Er moeten totaal minstens 7 zijn verkocht voordat de bouw kan starten.

Herinrichting Westkapelseweg, Nieuwstraat, Ooststraat

Na de pauze is Rens Bosman aan het woord.

Hij geeft uitleg over de herinrichting van de Westkapelseweg,Nieuwstraat en Ooststraat.

Zoals deze herinrichting er nu ligt, zo wordt hij ook uitgevoerd en is dus definitief.

Er komen toch nog een 3 tal zebrapaden waar de dorpsraad om heeft gevraagd.

Over de overige zebrapaden wordt nog nagedacht.

De presentatie zoals deze werd getoond is, zodra de heer Bosman terug is van vakantie, te lezen op www.zoutelandeopfoto.nl.

Rondvraag

Er worden verschillende voorstellen gedaan te weten:

 • Meer banken bij Hotel de Distel plaatsen.

 • De betonnen banken op het plein te voorzien van hout zodat de zitplaatsen niet zo koud aanvoelen.

 • Het plaatsen van een openbaar toilet op het parkeerterrein bij de EMTE.

 • Het weghalen van overmatig groen aan de noordendolfer t.b.v. de veiligheid voor het verkeer.

 • Duidelijke bebording bij Hotel de Distel. Het bord “verboden in te rijden”staat te hoog en zou lager moeten worden gemaakt zodat de automobilist het beter kan waarnemen.

 • Een duidelijke verwijzing naar het gratis parkeerterrein .

Afscheid van de vertrekkende dorpsraadleden

Wethouder Melse bedankt de voorzitter, de penningmeester en de secretaris, welke alle drie afscheid nemen na een lange periode, voor hun inzet.

Hij heeft op ludieke wijze voor alle drie een persoonlijk woord van dank. Ook overhandigde hij prachtige bloemen en het werd een leuke afsluiting van deze openbare dorpsraadvergadering met een hapje en drankje.

 

 

Uitnodiging voor een openbare dorpsraadvergadering en mededeling. (Let op: nieuwe locatie!)

Tijdens onderstaande openbare dorpsraadvergadering zullen drie (bestuurs) leden afscheid nemen van de dorpsraad. Voor hen in de plaats zijn drie nieuwe dorpsraadleden gevonden zodat de Zoutelandse dorpsraad zal blijven voortbestaan. De drie nieuwe leden zullen tijdens onderstaande vergadering worden gepresenteerd. De drie nieuwe leden betreft een voorzitter, een penningmeester en een gewoon dorpsraad lid. De functie van secretaris is nog niet vervuld en deze taak zal dan verdeeld worden over alle dorpsraadleden totdat een nieuwe secretaris is gevonden.

 

 

Uitnodiging voor een openbare dorpsraadvergadering op woensdag 22 juni 2016 in dorpshuis “De Soute Schakel” aan de Westkapelseweg.

Aanvang om 19.30 uur

Agenda:

 • Opening

 • Mededelingen

 • Voortgang bouw Duinhotel Tien Torens door de heer P.Bommelje

 • Voortgang bouw appartementen bij RABObank door Indek Vastgoed

 • Pauze

 • Herinrichting Westkapelse weg, Nieuwstraat, Ooststraat door de Gemeente Veere.

 • Afscheid van de voorzitter, de penningmeester en de secretaris van de dorpsraad en kennismaking met de nieuwe leden.

Mocht u besluiten ook zitting te willen nemen in de dorpsraad dan kunt u dit tijdens de vergadering kenbaar maken.

 

 

Laatste dringende oproep: Gezocht nieuwe leden voor Dorpsraad Zoutelande.

Met ingang van 1 juli 2016 stoppen 3 dorpsraadsleden met hun werkzaamheden, en wij hoeven u niet te vertellen dat het een slechte zaak zou zijn als er geen dorpsraad meer is. Er blijven namelijk maar 2 leden over, en het minimale aantal leden om te kunnen functioneren als dorpsraad zijn 5 en maximaal 12 leden. Er moeten dus 3 nieuwe leden gezocht worden, mooi zou zijn als er 4 of 5 nieuwe leden bij zouden komen.
Graag doen wij een beroep op iedere inwoner van Zoutelande om zich aan te melden, functies kunnen onderling verdeeld worden, dit hoeft geen beletsel te zijn om u aan te melden. Het mag ook als gewoon lid, het hoeft geen bestuursfunctie te zijn, mocht dit een reden zijn om u niet aan te melden.
Aanmelden kan bij het secretariaat, mevr. Marianne Pauli, email adres: marianne.pauli@zeelandnet.nl.
Hartelijk dank, wij hopen op uw medewerking.
Uw Dorpsraad Zoutelande.

Dorpsraad Zoutelande zoekt versterking, drie leden vertrekken per 1-07-2016.

De dorpsraad van Zoutelande telt nu 5 leden waarvan er drie vertrekken. De dorpsraad mag uit 12 leden bestaan en er moeten er minimaal 5 zijn. Hieronder de brief zoals die door de dorpsraad is geschreven.

 

VERANDERINGEN IN DE SAMENSTELLING VAN DE DORPSRAAD ZOUTELANDE EN EEN OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN.

De Dorpsraad Zoutelande is opgericht op 23 oktober 1996 en heeft in de achterliggende tijd zijn waarde wel bewezen. Communicatie tussen de gemeente Veere en de inwoners is veel beter geworden, in de beginjaren was het nog een beetje wennen aan elkaar, maar dit is allang verleden tijd.

Nu weten de ambtenaren en wethouders de dorpsraad snel te vinden om van gedachten te wisselen over eventuele veranderingen in het dorp en komt er eigenlijk steeds meer informatie richting de dorpsraad. Een goede zaak natuurlijk, dit betekent dat de mening van de inwoners meetelt bij de afweging van beslissingen op gemeentelijk niveau.

Dit betekent automatisch dat de leden van de dorpsraad scherp en alert moeten zijn én blijven om al deze veranderingen en beslissingen op de voet te blijven volgen, en hier ook de nodige vrije tijd in moeten en willen steken. Zoals eigenlijk met al het vrijwilligerswerk het geval is.

3 leden van de Dorpsraad Zoutelande vinden het na jaren inzet voor de gemeenschap tijd worden om het stokje door te geven aan hopelijk nieuwe, gemotiveerde dorpsraadsleden. Na zoveel jaren is het wenselijk dat er nieuw bloed in de dorpsraad komt, zeker om de scherpte te kunnen blijven garanderen. Nieuwe inzichten zijn goed.

Freek Verrips, penningmeester, lid vanaf 04.03.1999, stopt per 01.07.2016.

Jeannette Marcusse, voorzitter, lid vanaf 18.03.2003, stopt per 01.07.2016.

Marianne Pauli, secretaris, lid vanaf 01.09.2007, stopt per 01.07.2016.

Per 01.07.2016 verdwijnt er dus 39 jaar ervaring, in de hoop dat er frisse, nieuwe mensen op zullen staan om dit mooie vrijwilligerswerk in dienst van de bewoners van Zoutelande te willen gaan doen.

2 Leden blijven in de dorpsraad, te weten de heer Jan Koppejan en mevrouw Henny van Os. Vanzelfsprekend kunnen deze 2 mensen de kar niet alleen trekken, vandaar vanaf deze plaats een dringende oproep aan alle inwoners van Zoutelande; gaat het algemeen belang van Zoutelande u aan het hart, kom dan de dorpsraad versterken, minimaal 3 nieuwe personen zijn nodig om een dorpsraad te blijven vormen. Deze personen moeten ook bereid zijn om de functie van de vertrekkende leden te vervullen.

Veel veranderingen zijn er de afgelopen jaren geweest, en nog veel veranderingen staan te gebeuren. De dorpsraad blijft belangrijk als brug richting de gemeente. Het zou erg jammer zijn als er geen nieuwe aanmeldingen komen voor het lidmaatschap van de dorpsraad. Er zijn goede contacten opgebouwd, en voor de continuïteit hiervan is het belangrijk dat deze samenwerking tussen de dorpsraad en de gemeente Veere voortgezet kan worden. Als er geen dorpsraad meer is, zal de gemeente Veere veranderingen doorvoeren zonder dat er frequente contacten zijn met de inwoners van Zoutelande. Wij hoeven u niet te vertellen dat dit niet in het belang van Zoutelande is.

Laat de dorpsraad niet in de kou staan, en kom Jan Koppejan en Henny van Os versterken zodat de dorpsraad Zoutelande blijft voortbestaan.

Het secretariaat is te bereiken via het volgende email adres: marianne.pauli@zeelandnet.nl voor eventuele aanmeldingen.

Dank voor uw aandacht,

Dorpsraad Zoutelande.

 

Verslag van de dorpsraadvergadering van 24 November 2015

klik op onderstaande link voor het verslag.
Verslag dorpsraadvergadering November 2015
Informatie betreffende huur van de nieuwe sporthal en het dorpshuis. (1-10-2015)

In januari 2016 is het weer mogelijk de gymzaal en het dorpshuis in Zoutelande te huren.

Voor het dorpshuis kunt u terecht bij muziekvereniging Luctor et Emergo. E-mail: dorpshuis@muziekzoutelande.nl . Voor vergaderingen mag de muziekvereniging zelf de hapjes en drankjes verzorgen, bij feesten en partijen dient catering ingehuurd te worden.
Het dorpshuis heeft een foyer en een grote zaal. De tarieven zijn gelijk aan vergelijkbare ruimtes in de andere accommodaties van de gemeente. U vindt de tarieven op onderstaande link:
Website gemeente Veere betreft huur dorpshuis en gymzaal
De huur van de gymzaal loopt via de gemeente. U kunt terecht bij
Leonie Phaff
telefoonnummer (0118) 555 417
e-mail zaalhuren@veere.nl
Bent u een vaste huurder van de gymzaal dan hoeft u niets te doen, u krijgt dan automatisch bericht.
De tarieven kunt u bekijken via bovenstaande link.